Υπηρεσία

Recorditor σας παρέχει την ακόλουθη υπηρεσία (οι "Υπηρεσίες"):

  1. Ηχογραφήσεις και μεταγραφές αρχείων βίντεο που μεταφορτώνονται μέσω των ιστοσελίδων μας

Πρόσβαση

Η πρόσβαση και η χρήση του ιστότοπου και των Υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των Υπηρεσιών, της διαδικασίας αυτόματης μεταγραφής, των λήψεων πληροφοριών προϊόντος και των συχνών ερωτήσεων, παρέχονται και επιτρέπονται σε προσωρινή βάση και υπόκεινται στους παρόντες Όρους. Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ενδέχεται να ισχύουν για συγκεκριμένο περιεχόμενο, προϊόντα, υλικά, υπηρεσίες ή πληροφορίες που περιέχονται ή διατίθενται μέσω αυτού του ιστότοπου ή των συναλλαγών που συνάπτονται μέσω αυτού του ιστότοπου. Τέτοιοι ειδικοί όροι μπορεί να είναι επιπλέον των Όρων ή, σε περίπτωση που δεν συνάδουν με τους παρόντες Όρους, μόνο στο βαθμό που το περιεχόμενο ή η πρόθεση αυτών των συγκεκριμένων όρων δεν συνάδει με τους παρόντες Όρους, οι συγκεκριμένοι όροι θα υπερισχύουν των παρόντων Όρων.

Η TEXTINTEL FZE δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα του ιστότοπου ή οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που προσφέρονται στον ιστότοπο.

Η TEXTINTEL FZE διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρήσει, να αλλάξει, να τροποποιήσει, να διαγράψει ή να αναστείλει το περιεχόμενο οποιουδήποτε μέρους της ιστοσελίδας ή/και οποιασδήποτε από τις υπηρεσίες που παρέχει στην ιστοσελίδα χωρίς προειδοποίηση ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

Η TEXTINTEL FZE δεν αποδέχεται καμία ευθύνη ή υποχρέωση για οποιαδήποτε διακοπή ή διακοπή οποιασδήποτε ή όλων των λειτουργιών της ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας για οποιονδήποτε άλλο λόγο εκτός από αυτόν που συμφωνήθηκε αλλού απευθείας με τον Χρήστη.

Η TEXTINTEL FZE δεν έχει καμία υποχρέωση να ενημερώνει τις πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο. Η TEXTINTEL FZE διατηρεί το δικαίωμα, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να τερματίσει την πρόσβαση στο σύνολο ή σε μέρος της ιστοσελίδας ή της Υπηρεσίας με ή χωρίς προειδοποίηση.

Το περιεχόμενο και η Υπηρεσία των ιστοσελίδων που παρατίθενται (https://transkriptor.com/) αποτελούν ιδιοκτησία Transkriptor ή χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας τρίτων κατόχων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, το περιεχόμενο που δημοσιεύεται σε αυτόν τον ιστότοπο μπορεί να αναπαραχθεί, να μεταδοθεί, να αναμεταδοθεί, να δημοσιευθεί ή να διανεμηθεί σε μη τροποποιημένη μορφή μόνο για προσωπική μη εμπορική χρήση ή με τη ρητή γραπτή συγκατάθεση του Transkriptor. Με την επιφύλαξη της παρακάτω άδειας, διατηρούνται όλα τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά στο παρόν. Όλες οι ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων και άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων διατηρούνται σε όλες τις αναπαραγωγές.

Άδεια χρήσης της ιστοσελίδας

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπο και τις πληροφορίες και το υλικό σε αυτόν για να ανεβάσετε αρχεία ήχου, να τα επεξεργαστείτε, να τα μοιραστείτε και να τα εξαγάγετε σε μη αποκλειστική βάση. Με εξαίρεση τα αρχεία ήχου που έχετε προσωπικά στον λογαριασμό σας στο Recorditor:

Δεν πρέπει να αναδημοσιεύετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένης της αναδημοσίευσης σε άλλο ιστότοπο) ή να αναπαράγετε ή να αποθηκεύετε υλικό από αυτόν τον ιστότοπο σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό σύστημα ηλεκτρονικής ανάκτησης.

Δεν πρέπει να αναπαράγετε, να αντιγράψετε, να πουλήσετε, να μεταπωλήσετε, να επισκεφθείτε ή να εκμεταλλευτείτε με άλλο τρόπο τον ιστότοπό μας ή το υλικό στον ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς, χωρίς τη ρητή γραπτή συγκατάθεσή μας.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε φωτογραφίες, γραφικά, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ξεχωριστά από οποιοδήποτε συνοδευτικό κείμενο.

Δεν πρέπει να αλλάξετε, να απομεταγλωττίσετε, να επεξεργαστείτε ή να τροποποιήσετε με άλλο τρόπο οποιοδήποτε υλικό στον ιστότοπο.

Σας παραχωρούμε άδεια χρήσης οποιωνδήποτε εφαρμογών λογισμικού που περιλαμβάνονται στον ιστότοπο και μόνο για τους σκοπούς που διατίθενται στον ιστότοπο. Δεν πρέπει να μεταφράσετε, να προσαρμόσετε, να τροποποιήσετε, να διανείμετε, να απομεταγλωττίσετε ή να προβείτε σε αποσυμπίληση αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό, να δημιουργήσετε παράγωγα έργα που βασίζονται σε αυτό, να επιτρέψετε τον συνδυασμό του με οποιοδήποτε άλλο λογισμικό, να παρέχετε πρόσβαση σε αυτό ή να το χρησιμοποιήσετε για την παροχή υπηρεσιών σε τρίτους, εκτός εάν απαιτείται να το επιτρέψουμε από την ισχύουσα νομοθεσία. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό εκτός από αυτές που καθορίζονται στους παρόντες όρους χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Η χρήση οποιωνδήποτε υπηρεσιών, λογισμικού, πληροφοριών και υλικών που διατίθενται στον ιστότοπο ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τους οποίους Recorditor θα σας ειδοποιήσει κατά τη στιγμή της λήψης ή της πρόσβασης. Η λήψη ή η χρήση τέτοιων υπηρεσιών, πληροφοριών και υλικών θα υποδηλώνει την αποδοχή αυτών των πρόσθετων όρων. Εάν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους πρόσθετους όρους και προϋποθέσεις, μην χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες.

Περιορισμοί ευθύνης

Οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν και αναγνωρίζετε ότι θα ήταν παράλογο να μας θεωρήσετε υπεύθυνους σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο και τις πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρόλο που έχει ληφθεί μέριμνα για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών σε αυτόν τον ιστότοπο, η TEXTINTEL FZE δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ως εκ τούτου. Όλο το περιεχόμενο παρέχεται «ως έχει» και «ως διατίθεται». Η TEXTINTEL FZE δια του παρόντος αποποιείται ρητά οποιεσδήποτε δηλώσεις ή εγγυήσεις οποιουδήποτε είδους, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για οποιονδήποτε συγκεκριμένο σκοπό, μη παραβίασης ή ως προς τη λειτουργία αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου. Η TEXTINTEL FZE δεν εγγυάται ούτε προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια αυτού του ιστότοπου. Αναγνωρίζετε ότι τυχόν πληροφορίες που αποστέλλονται ενδέχεται να υποκλαπούν. Η TEXTINTEL FZE δεν εγγυάται ότι ο ιστότοπος ή οι διακομιστές που καθιστούν διαθέσιμο αυτόν τον ιστότοπο ή οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες που αποστέλλονται από την TEXTINTEL FZE είναι απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία.

Σε καμία περίπτωση η TEXTINTEL FZE δεν ευθύνεται για οποιεσδήποτε άμεσες, έμμεσες, επακόλουθες, ποινικές, ειδικές ή παρεπόμενες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών για απώλεια επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, συμβάσεων, εσόδων, δεδομένων, πληροφοριών ή διακοπής εργασιών) που προκύπτουν, προκύπτουν από, προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του ιστότοπου ή του περιεχομένου, ακόμη και αν η TEXTINTEL FZE έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Κάθε αγωγή που ασκείται κατά της TEXTINTEL FZE σχετικά με ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο πρέπει να κινείται και να κοινοποιείται εγγράφως στην TEXTINTEL FZE εντός ενός (1) έτους από την ημερομηνία κατά την οποία προέκυψε η αιτία της αγωγής. Τίποτα σε αυτήν την αποποίηση δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη μας για απάτη, θάνατο ή σωματική βλάβη που προκλήθηκε από αμέλειά μας ή για οποιαδήποτε άλλη ευθύνη, η οποία δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε σύνδεσμο προς οποιαδήποτε σελίδα αυτού του ιστότοπου χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Εάν δημιουργήσετε έναν σύνδεσμο προς μια σελίδα αυτού του ιστότοπου, το κάνετε με δική σας ευθύνη και οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί που ορίζονται στους παρόντες Όρους θα ισχύουν για τον Χρήστη που χρησιμοποιεί αυτόν τον ιστότοπο συνδέοντάς τον με αυτόν.

Κατά καιρούς, ο ιστότοπος μπορεί επίσης να περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τρίτων που δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της TEXTINTEL FZE. Αυτοί οι σύνδεσμοι προορίζονται να παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες και δεν προορίζονται να δηλώσουν ότι η TEXTINTEL FZE υποστηρίζει αυτούς τους ιστότοπους ή / και το περιεχόμενό τους ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τον συνδεδεμένο ιστότοπο. Η TEXTINTEL FZE δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο της συνδεδεμένης ιστοσελίδας. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγξετε τους όρους και τις προϋποθέσεις οποιασδήποτε άλλης ιστοσελίδας που μπορεί να επισκεφθείτε. Περαιτέρω σύνδεσμοι που παρέχονται από τον ιστότοπο ή τους πόρους δεν διερευνώνται, επαληθεύονται, παρακολουθούνται ή εγκρίνονται από την TEXTINTEL FZE και χρησιμοποιούνται με δική σας ευθύνη.

Υποβολή

Εγγυάστε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες, εικόνες, σχόλια ή δεδομένα οποιασδήποτε φύσης υποβάλλετε στον ιστότοπο, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο, δεν είναι δυσφημιστικά ή προσβλητικά, αναληθή, φυλετικά προσβλητικά ή υποκίνηση φυλετικού μίσους ή με άλλο τρόπο παραβιάζουν το δικαίωμα ενός ατόμου στην ιδιωτική ζωή ή τα ανθρώπινα δικαιώματα ή δεν μπορούν να ασκηθούν νομικά σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία. Σε περίπτωση που υποβάλετε τέτοιο υλικό στον ιστότοπο, η TEXTINTEL FZE διατηρεί το δικαίωμα να το αφαιρέσει χωρίς αναφορά σε εσάς και να συνεργαστεί με οποιαδήποτε έρευνα από τις αρχές ή δικαστική απόφαση σχετικά με αυτό, οποιεσδήποτε και όλες οι συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν άμεσα ή έμμεσα θα είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη και όχι ευθύνη της TEXTINTEL FZE. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να απαλλάξετε την TEXTINTEL FZE από οποιαδήποτε ενέργεια ή συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν σε τέτοιες περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αξιώσεων τρίτων. Επιπλέον, εγγυάστε ότι οποιαδήποτε δεδομένα οποιουδήποτε τρίτου μέρους που παρέχονται από εσάς, είτε στέλνοντας μηνύματα στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας, συμπληρώνοντας οποιεσδήποτε φόρμες, χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε υπηρεσία διαδικτυακής συνομιλίας ή με άλλο τρόπο, παρέχονται από εσάς με την πλήρη ενημερωμένη συγκατάθεση του σχετικού μέρους και είναι ακριβή. Η TEXTINTEL FZE έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει την ταυτότητά σας σε οποιονδήποτε τρίτο ισχυρίζεται ότι οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που παρέχεται, αναρτάται ή μεταφορτώνεται από εσάς στον ιστότοπο συνιστά παραβίαση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας του ή του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή χωρίς ευθύνη απέναντί σας.

Εμπιστευτικές πληροφορίες και αποκάλυψη

Σε σχέση με την παροχή της Υπηρεσίας, μπορεί να είναι απαραίτητο ή επιθυμητό για εσάς ή την TEXTINTEL FZE να αποκαλύψετε σε άλλους ορισμένες μη δημόσιες Εμπιστευτικές Πληροφορίες. Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων, ως «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» νοούνται όλες οι μη δημόσιες, εμπιστευτικές και ιδιοκτησιακές πληροφορίες που σχετίζονται με τα Μέρη, τους αντίστοιχους πελάτες τους και την Υπηρεσία, οι οποίες έχουν αποκαλυφθεί ή θα αποκαλυφθούν από ένα Μέρος προφορικά ή όπως ορίζεται γραπτώς ή περιέχονται σε κάποια άλλη απτή μορφή. Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει το παρόν συμφωνεί να τηρεί αυστηρή εμπιστευτικότητα και να καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για να διατηρήσει τη μυστικότητα οποιωνδήποτε και όλων των Εμπιστευτικών Πληροφοριών που αποκαλύπτονται από το Μέρος που αποκαλύπτει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και δεν μπορεί να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες χωρίς τη ρητή, γραπτή προηγούμενη συγκατάθεση του Μέρους που αποκαλύπτει, με εξαίρεση τα ακόλουθα:

Πληροφορίες οι οποίες, κατά τη στιγμή της αποκάλυψης, είναι διαθέσιμες στο κοινό ή στη συνέχεια καθίστανται διαθέσιμες στο κοινό με δημοσίευση ή με άλλο τρόπο, εκτός από την παραβίαση της παρούσας συμφωνίας από το μέρος που τις λαμβάνει.

Οι πληροφορίες τις οποίες το μέρος που τις λαμβάνει μπορεί να αποδείξει με προηγούμενο αρχείο ήταν ήδη γνωστές σε αυτό ή βρίσκονταν στην κατοχή του κατά τη στιγμή της κοινοποίησης και δεν αποκτήθηκαν, άμεσα ή έμμεσα, από το μέρος που αποκαλύπτει πληροφορίες.

Πληροφορίες που λαμβάνει το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει από τρίτο μέρος. υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι οι πληροφορίες αυτές δεν ελήφθησαν από το εν λόγω τρίτο μέρος, άμεσα ή έμμεσα, από το μέρος που αποκαλύπτει πληροφορίες βάσει υποχρέωσης εμπιστευτικότητας έναντι του μέρους που αποκαλύπτει πληροφορίες.

Οι πληροφορίες που μπορεί να δημιουργήσει το μέρος που τις λαμβάνει αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα από τους υπαλλήλους ή τους εργολάβους του που δεν είχαν καμία επαφή και δεν γνώριζαν το περιεχόμενο των εμπιστευτικών πληροφοριών.

Το παραλαμβάνον Μέρος δύναται να αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες εάν υποχρεωθεί να το πράξει από δικαστήριο, διοικητική υπηρεσία ή άλλο δικαστήριο αρμόδιας δικαιοδοσίας, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι στην περίπτωση αυτή το Μέρος που τις λαμβάνει, αμέσως μόλις λάβει ειδοποίηση ότι ενδέχεται να απαιτηθεί κοινολόγηση, θα ειδοποιήσει γραπτώς με τηλεομοιοτυπία και ολονύκτιο ταχυδρομείο στο Συμβαλλόμενο Μέρος που τις λαμβάνει, έτσι ώστε το Συμβαλλόμενο Μέρος που τις λαμβάνει να μπορεί να ζητήσει ασφαλιστικά μέτρα ή άλλα ένδικα μέσα από το εν λόγω δικαστήριο. Σε κάθε περίπτωση, το Μέρος που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες θα αποκαλύπτει μόνο το τμήμα των Εμπιστευτικών Πληροφοριών το οποίο, κατά τη γνώμη του νομικού του συμβούλου, απαιτείται εκ του νόμου να αποκαλυφθεί και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οποιεσδήποτε τέτοιες πληροφορίες που γνωστοποιούνται κατ' αυτόν τον τρόπο θα τύχουν εμπιστευτικής μεταχείρισης από το εν λόγω δικαστήριο μέσω ασφαλιστικών διαταγών, σφραγισμένων καταθέσεων και άλλων κατάλληλων μέσων.

Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιήσει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό εκτός από τη σχέση με την Υπηρεσία ή για τη βελτίωση ή την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών. Ο παραλήπτης Συμβαλλόμενος θα αποκαλύψει Εμπιστευτικές Πληροφορίες μόνο στους διευθυντές, τα στελέχη, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τους παρόχους υπηρεσιών ή τις συνδεδεμένες εταιρείες του, ανάλογα με την περίπτωση, οι οποίες δεσμεύονται από όρους όχι λιγότερο επαχθείς από τους παρόντες Όρους.

Το συμβαλλόμενο μέρος που λαμβάνει λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των μέτρων που λαμβάνονται για την προστασία των δικών του πληροφοριών, δεδομένων ή άλλων υλικών ή άυλων περιουσιακών στοιχείων που θεωρεί ιδιόκτητα ή εμπιστευτικά, για να διασφαλίσει ότι οι εμπιστευτικές πληροφορίες δεν αποκαλύπτονται ούτε αναπαράγονται για χρήση από οποιονδήποτε τρίτο, και λαμβάνει όλα τα εύλογα μέτρα για να αποτρέψει τους διευθυντές τους, στελέχη, υπάλληλοι και πράκτορες (ανάλογα με την περίπτωση) που έχουν πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες από την αποκάλυψη ή τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιωνδήποτε Εμπιστευτικών Πληροφοριών ή από τη διάπραξη οποιωνδήποτε πράξεων ή παραλείψεων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των παρόντων Όρων.

Κατόπιν γραπτού αιτήματος του Μέρους που αποκαλύπτει πληροφορίες, το Μέρος που το παραλαμβάνει επιστρέφει αμέσως στο Μέρος που αποκαλύπτει όλα τα υλικά και έγγραφα, καθώς και οποιαδήποτε δεδομένα ή άλλα μέσα (συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών δεδομένων και των ηλεκτρονικών πληροφοριών), μαζί με τυχόν αντίγραφά τους, ή καταστρέφει τις εν λόγω Εμπιστευτικές Πληροφορίες και, κατόπιν αιτήματος του Μέρους που αποκαλύπτει πληροφορίες, παρέχει πιστοποιητικό καταστροφής

Η TEXTINTEL FZE επεξεργάζεται πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες στον ιστότοπο και πληροφορίες που λαμβάνονται σύμφωνα με τη Δήλωση. Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο, συναινείτε σε αυτήν την επεξεργασία και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα χρήστη που παρέχετε είναι ακριβή.

Περιορισμένη πρόσβαση

Η πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ιστοσελίδας μας είναι περιορισμένη. Διατηρούμε το δικαίωμα να περιορίσουμε την πρόσβαση σε περιοχές του ιστότοπού μας, ή ακόμη και σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας, κατά την κρίση μας. Εάν σας παρέχουμε ένα αναγνωριστικό χρήστη και έναν κωδικό πρόσβασης για να σας επιτρέψουμε να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας ή άλλου περιεχομένου ή Υπηρεσιών, πρέπει να διασφαλίσετε ότι το αναγνωριστικό χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας παραμένουν εμπιστευτικά. Αποδέχεστε την ευθύνη για όλες τις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται με το αναγνωριστικό χρήστη ή τον κωδικό πρόσβασής σας. Μπορούμε να απενεργοποιήσουμε το αναγνωριστικό χρήστη και τον κωδικό πρόσβασής σας κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, εάν παραβιάσετε οποιαδήποτε από τις πολιτικές ή τους όρους που διέπουν τη χρήση του ιστότοπού μας ή οποιαδήποτε άλλη συμβατική υποχρέωση που οφείλετε σε εμάς.

Πλήρης συμφωνία

Αυτές οι πληροφορίες ιστότοπου αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και εμάς σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπού μας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Δίκαιο και δικαιοδοσία

Αυτές οι πληροφορίες ιστότοπου θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το τουρκικό δίκαιο και τυχόν διαφορές σχετικά με αυτήν την ειδοποίηση υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των τουρκικών δικαστηρίων

Πολιτική επιστροφής χρημάτων

Σε περιπτώσεις όπου δεν είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα της μεταγραφής ή των υπηρεσιών μας, θα σας επιστρέψουμε ολόκληρο το τέλος της τελευταίας συνδρομής σας εάν μας ενημερώσετε εντός (7) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία πληρωμής. Κάθε χρήστης μπορεί να ζητήσει επιστροφή χρημάτων μόνο μία φορά.

Επικοινωνία μαζί μας

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας (support@transkriptor.com) σχετικά με οποιοδήποτε θέμα σχετίζεται με τους παρόντες Όρους ή τη Δήλωση.